Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
671 postów 7414 komentarzy

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

To ma być sztandar zjednoczeniowy Polaków

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Mamy zrobić rzecz niemożliwą. Nie możemy tego zrobić bez Ciebie

 Szanowni Państwo

     Przez ostatnie dwa lata Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych odbyła kilka sejmików, a każdy z nich był okazją do pastwienia się nad określonymi zagadnieniami naszego życia politycznego i gospodarczego. Nasze "stanowisko uzgadniane" z 2015 roku mocno się zestarzało i zdezaktualizowało, więc rozpoczęliśmy pracę nad nowym. Powołany został zespół redakcyjny, który sporządzi ostateczną redakcję tekstu, nawiąże kontakt z innymi organizcjami i stowarzyszeniami i zbierze listy poparcia. Nie chcemy działać w próżni a wręcz przeciwnie. To "Stanowisko uzgadniane" ma być pozbawione cech opracowania autorskiego i nie może być stanowiskiem anonimowym. Mają stanąć za nim istniejące organizacje i żywi ludzie. Przeczytaj więc założenia poddane pod obróbkę i podziel się swoimi uwagami. Chcemy wiedzieć, czy idziemy w dobrym kierunku. Niech staropolska zasada "nic o Was bez Was" zadziała i tym razem. Chcemy zakończyć naszą pracę do stycznia.

Jeśli mógłbyś poprzeć niekture punty - napisz. Będziemy wdzięczni.

 

 

 

Stanowisko uzgadniane

w kluczowych obszarach życia Polaków1

 

(stan uzgodnienia na styczeń 2018 roku, wersja startowa )

 

Rodacy, Przyjaciele!

Jak zdążyliście zauważyć, nie jest to „stanowisko uzgodnione” a tylko „stanowisko uzgadniane”. To proces a nie projekt. Postaraj się zrozu­mieć całość, bo jest to przemyślana konstrukcja a nie zbiór luźnych po­stulatów. Pomyśl co by tu jeszcze ulepszyć, aby to opracowanie stało się sztandarem zjednoczeniowym Polaków. Wiedz – narodu świadomego pokonać nie sposób. Zostań konfederatem.

Konfederaci

 

 

1. Misja

Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych (KoReUs) chce uzmysłowić Polakom, że formuła demokracji przedstawicielskiej oparta wyłącznie na „sile kartki wyborczej” wyczerpała już możliwości wyłaniania władzy z autentycznym mandatem społecznym. Mandat autentyczny zastąpiony został, bowiem, mandatem etatystycznym wspieranym władzą liderów partyjnych, mediów i pieniądza.

Polacy byli kiedyś twórcami nowoczesnego ustroju politycznego opartego o artykuły hen­rykowskie ipacta conventa (warunki uzgodnione). Zawetowali władzę absolutystycznego „po­mazańca bożego”, władzą „pierwszego pośród równych” (primus inter pares). Istotą tej poli­tycznej zmiany było:

 • Przeniesienie ośrodka ustalającego cele i programy działania z samo-dzierżawnego wład­cy na społeczność obywateli oraz

 • Rozdzielenie fazy demokratycznego ustalania celów od fazy 1-osobowego kierownictwa przy ich realizacji.

Jesteśmy przekonani, że trzeba i można nawiązać do historycznych rozwiązań ustrojo­wych:

 • Sejmy konwokacyjne, na których pracowano nad „warunkami uzgodnionymi”, byłyby zor­ganizowane w formie kampanii wyborczych,

 • Akt wyborczy przejąłby funkcję dawnego sejmu elekcyjnego,

 • Uchwalone prawo, na wzór artykułów henrykowskich, skutkowałoby - za niedotrzymanie „kontraktów wyborczych” - odsunięciem osób odpowiedzialnych od sprawowania powie­rzonej przez Naród funkcji.

Żyjemy w innych czasach niż szlacheckie. Proces tworzenia warunków uzgodnionych trzeba zorganizować inaczej. Artykulacją interesów społecznych winny zajmować się ugrupo­wania obywatelskie, stające do kampanii wyborczych z gotowymi ofertami projektów politycz­nych i gospodarczych, tj. projektami rozwiązań legislacyjnych (ustaw, uchwał), za które biorą odpowiedzialność i z realizacji których rozliczają się na podstawie zawartego z wyborcami prawnie wiążącego

KONTRAKTU WYBORCZEGO.

Kontrakt wyborczy jest nową jakością we współczesnej polityce. Umożliwia on wprowa­dzenie w życie procedury odwołania przez wyborców osoby wybranej w wyborach dowolnego szczebla, gdy ta osoba nie wywiąże się z kontraktu.

Polską racją stanu jest zbudowanie ustroju politycznego gwarantującego wyłanianie spójnej programowo i kadrowo ekipy z silnym mandatem społecznym, gotowej realizować pro­jekty dla dobra wspólnego i dla rozwoju Polski.

Bardzo ważna dla świata i Polski jest zmiana systemu monetarnego (w tym porzucenie systemu oprocentowanego pieniądza), który się zdegenerował i służy kreacji rzekomego dłu­gu, zaciskającego pętlę na narodach i rodzinach oraz zniewalającego ludzi. Odzyskanie suwe­renności nad emisją własnej waluty jest dziś najważniejszym elementem odzyskania suweren­ności politycznej i gospodarczej.

Jako Konfederaci  zgodnie uważamy, że:

 • przywrócenie podmiotowości politycznej wyborcom,

 • przywrócenie suwerenności monetarnej i gospodarczej państwu,

 • wdrożenie autentycznej demokracji ekonomicznej oraz partnerstwa pracy i kapitału

wymagają przeprowadzenia wielu  pilnych zmian ustrojowych, z których osiem przy­kładowych projektów reform przedstawiamy poniżej, służących jako założenia do rozwiązań ustawowych i jako merytoryczny załącznik do kontraktu wyborczego.

 

(Sygnatariusze instytucjonalni: ...)

 

2. Reforma ustroju politycznego

a) Kontrakt wyborczy

(Ten punkt poparli: ………..)

Opowiadamy się za utrzymaniem systemu parlamentarno-gabinetowego. Naprawy sposobu uprawiania polityki upatrujemy w następujących rozwiązaniach:

 • Wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności wszystkich posłów danego ugrupowania za głoszony i realizowany program wyborczy. Ponieważ kontrakt wyborczy swoje źródło ma wewnątrz ugrupowania politycznego w żadnym przypadku nie można utożsamiać go z „instrukcjami wyborców”. Jest zobowiązaniem publicznym w sensie art. 919 - 921 k.c. i podlega penalizacji.

 • Wprowadzenie obowiązku zgłoszenia w trakcie rejestracji komitetu wyborczego: pi­semnej wersj kontraktu wyborczego oraz składu gabinetu.

 • Kontrakt wyborczy powinien zawierać zestaw wszystkich działań ugrupowania przygo­towany zarówno na ewentualność zdobycia władzy i uformowania rządu jak i na wypa­dek pozostawania w opozycji.

 • Osoby zgłoszone do władzy wykonawczej nie mogłyby kandydować do władzy usta­wodawczej.

 • Wprowadzenie możliwości odwoływania, na drodze referendalnej lub sądowej, posłów, którzy sprzeniewierzyli się realizacji działań zawartych w kontrakcie wyborczym.

 • Ograniczenie możliwości sprawowania mandatu posła do jednej kadencji pod rząd.

 • Zastąpienie budżetowego finansowania partii politycznych subwencją obywatelską po­wstałą drogą odpisu równych kwot (np. 5 zł) na wybraną partię polityczną z deklaracji podatkowej.

Cel do osiągnięcia:

 • Poszerzenie zaplecza społecznego polityki i stymulacja procesu kształtowania się partii o rodowodzie programowym.

 • Oczyszczenie polityki z ludzi przypadkowych

 • Danie wyborcom szerszej podstawy do dokonania wyboru.

 • Doprowadzenie do sytuacji, w której akt wyborczy będzie wyłaniał spójne programowo i kadrowo oraz pod względem przywództwa – ekipy, zdolne wyłonić skuteczną władzę z autentycznym poparciem społecznym.

 • Rozdzielenie władzy ustawodawczej od wykonawczej.

b) Ordynacja wyborcza

(Ten punkt poparli:…………...)

Opowiadamy się za:

 1. Zmniejszeniem okręgów wyborczych do Sejmu i zrównanie ich liczby z ilością okręgów do Senatu. W ten sposób praktycznie uzyskalibyśmy okręgi 4 – mandatowe.

 2. Wydłużeniem kampanii wyborczych do Sejmu i Senatu co najmniej do 6 miesięcy.

 3. Przeprowadzenie wyborów w dwóch turach: prawybory (z list ugrupowań ) a po trzech tygodniach wybory (ze wspólnej listy).

Cele do osiągnięcia:

 • Uporządkowanie politycznego bałaganu i wyłonienie autentycznych liderów.

 • Zmuszenie partii politycznych do walki programowej.

3. Reforma ustroju monetarnego – suwerenny pieniądz2

(Ten punkt poparli: ……….)

W życiu gospodarczym występują zjawiska monetarne, na które obywatele albo nie mają wpływu (inflacja) albo są wręcz pożądane (zwiększenie ilości transakcji do obsługi na skutek komercjalizacji gospodarki wyrażającej się we wzroście PKB). W obecnej architekturze monetarnej powoduje to ciągłe generowanie potrzeb pożyczkowych. Ciągle w gospodarce utrzymuje się „głód monetarny” szacowany na około 300 mld zł. Ten niedobór środków płatni­czych zaspakajany jest kreacją, przez banki centralne i banki komercyjne, pieniądza jako opro­centowanego długu. W ten sposób na polskie społeczeństwo i jego gospodarkę narzucony jest haracz przez system bankowy szacowany na około 130 mld zł rocznie. To trzeba zmienić.

Zasadniczą przesłanką nowej architektury monetarnej jest zrekompensowanie społe­czeństwu i jego gospodarce – właśnie:

 • spadku wartości nabywczej zgromadzonego pieniądza (agregatu monetarnego M3) powstałego na skutek inflacji oraz

 • wyrównanie niedoboru środków płatniczych na wykup wzrostu PKB.

W dobie pieniądza fiducjarnego (opartego o zaufanie) powinna to być podstawowa do­mena działalności państwa jako regulatora procesów wymiany dóbr.

Główne wyznaczniki pieniądza suwerennego to:

 • Nacjonalizujemy pieniądze a nie banki.

 • Przyjęcie ilościowej teorii pieniądza jako podstawowego instrumentu polityki pieniężnej i oparcie o algebraiczne formuły emisyjne wielkości emisji przyrostowej pieniądza su­werennego.

 • Wykorzystanie teorii systemów do podziału tej emisji przyrostowej na wzmacnianie sfery produkcji i konsumpcji w sposób zapewniający utrzymanie równowagi towarowo-pieniężnej i optymalnego uruchamiania wszystkich naszych zasobów materialnych i ludzkich celem osiągnięcia powszechnego dobrobytu.

 • Nacjonalizacja pieniądza wykreowanego na poczet długu i dotyczyłoby to kwoty około 300 mld zł. Banki komercyjne powinny przekazać go na rachunek pozabudżetowych dochodów skarbu państwa.

 • Dokapitalizowanie sfery produkcji powinno być oparte o prosty algorytm: każdy, zarów­no właściciel jak i pracownik, otrzymywałby dokapitalizowanie będące wynikiem po­działu kwoty emisji przez ilość pracowników spełniających warunki dokapitalizowania. Warunkiem natomiast byłoby istnienie w przedsiębiorstwie planu budowy własności pracowniczej. Takie rozproszenie emisji nie wymagałoby zmian w konstytucji.

 • Przy średnich parametrach inflacji i wzrostu PKB potrzeby emisyjne ocenia się na około 40 mld zł rocznie.

Pamiętajmy: rozproszenie emisji przez gospodarkę nie premiowałoby pracowników w budże­cie. Jednak to im właśnie państwo organizuje – czasem bardzo kosztowne – miejsca pracy z naszych podatków. Średnie zarobki w budżecie, dla biedniejszych regionów kraju, znacznie przewyższają płace w gospodarce i są uzyskiwane w warunkach nieporównywanie większego stresu. Rozproszenie emisji na dokapitalizowanie gospodarki wyrównywałoby tę ewidentną niesprawiedliwość.

Cele do osiągnięcia:

 • zmniejszenie społeczeństwu i jego gospodarce kosztów związanych z używaniem pie­niądza dłużnego na około 130 mld zł rocznie,

 • zmniejszenie wypłat dywidend od, wprowadzonego tu podstępnie, obcego kapitału w gospodarce szacowanych na około 90 mld zł rocznie,

 • odzyskanie bazy podatkowej przez zmniejszenie obszaru gospodarczego drenowane­go przez zagraniczne podmioty stosujące w relacjach ze swoimi polskimi firmami-cór­kami tzw. cen transferowych. Tu ponoszone straty szacuje się na około 80 mld zł rocz­nie.

4. Reforma ustroju gospodarczego – mobilizacja kapitału struktu­ralnego

a) Struktury sieciowe i integracja produktowa

(Ten punkt poparli:…... )

W polskiej przestrzeni gospodarczych brak jest zaplecza prawnego do funkcjonowania w sposób trwały i zorganizowany związków gospodarczych o strukturze sieciowej i integracji produktowej działających na bazie prawa o wielostronnych umowach wspólnie kontrolowa­nych.

Struktury sieciowe charakteryzują się tym, że nie powołują nowego bytu prawnego a do swojego działania korzystają ze zdolności prawnych zrzeszonych podmiotów. Integracja produktowa polega na zrzeszeniu się wszystkich interesariuszy aktywnych od pomysłu na nowy produkt aż do sprzedaży go klientowi końcowemu. Wspólna kontrola polega na wspólnej kontroli technicznego kosztu wytworzenia i proporcjonalne do niego określenie udziałów w ce­nie sprzedaży produktu końcowego. Cenę produktu wyznacza rynek a umowa spisana na procentowe udziały zapewnia wszystkim jednakowe korzyści z działalności. Podmiot dokonujący sprzedaży pełni rolę podmiotu rozrachunkowego dla wszystkich wspólników. Ewidencja zdarzeń gospodarczych odbywa się na zasadzie „odwróconego łańcucha dostaw”

Podstawą funkcjonowania wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych są umowy wspólnego działania. Warunki zaistnienia wspólnej kontroli oraz zasady ewidencji księgowej i sprawozdawczości wyznacza Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 11 –wspólne ustalenia umowne.

Ramy działalności w sposób trwały i zorganizowany wspólnicy ustalają w umowie ra­mowej, która określa sposób zawiązywania, prowadzenia i rozliczania umów wspólnych dzia­łań i umów wspólnych przedsięwzięć.

Cele do osiągnięcia:

 • Poprawienie warunków emocjonalnych do współdziałania przedsiębiorców poprzez wprowadzenie przejrzystości działań biznesowych, obniżenie progu inicjatywy gospo­darczej, równomierne rozłożenie ryzyka biznesowego i korzyści ekonomicznych z po­większenia skali działań (mobilizacja kapitału strukturalnego).

 • Stworzenie warunków do kształtowania się nowoczesnej, sprzyjającej podejmowaniu ryzyka biznesowego gospodarki samo-koordynującej się.

 • Wytworzenie silnych więzi społecznych o charakterze formalnym i nieformalnym.

 

b) Spółka właścicielsko-pracownicza - deproletaryzacja3

(Ten punkt poparli: ……....)

Uznajemy, że mentalność najmity – bez względu na to czy dotyczy prostego robotnika czy ministra) - jest głównym wrogiem naszej gospodarki, naszego patriotyzmu, naszego pań­stwa. Zadaniem władzy powinno być zatem kształtowanie ustroju gospodarczego w taki spo­sób aby zainicjować proces mentalnej deproletaryzacji. Ten cel może być osiągnięty poprzez stworzenie warunków prawnych umożliwiających efektywne objęcie pracowników partycypacją polityczna i ekonomiczną w przedsiębiorstwach. Uważamy, że nie można tego uczynić w obec­nym stanie prawnym, w którym zarówno formy własności jak i formy sprawowania zarządu przystosowane są do konfliktowego modelu stosunków przemysłowych. Zatem kodeks spółek handlowych powinien być uzupełniony o regulacje dla spółki właścicielsko-pracowniczej wła­ściwej dla partnerskiego modelu stosunków przemysłowych w której:

 1. Współistniałyby dwa filary własnościowe a to: kapitał założycielski podporządkowany funkcjom wyższego zarządu oraz pracowniczy majątek produkcyjny podporządkowany funkcjom motywacyjnym dla załogi.

 2. Pracowniczy majątek produkcyjny powstawałby (tylko i wyłącznie) droga kapitalizacji na imiennych kontach pracowniczych przyrostu aktywów przedsiębiorstwa finansowa­nych z zysku lub w ciężar kosztów operacyjnych. Przyjmuje się, że byłby on niezby­walny przez cały okres pracy pracownika (po zmianie pracy jego kapitał „idzie za pra­cownikiem”), jednak z prawem cesji majątkowej.

 3. Organ zarządzający powinien zabezpieczać osiąganie konsensusu pomiędzy interesa­mi wspólników założycieli a pracownikami.

 4. Dla przełamania egoizmu społecznego, przedsiębiorstwa, które zdecydowałyby się działać zgodnie z zasadami spółek właścicielsko-pracowniczych powinny uzyskać wsparcie kapitałowe na inwestycje z części emisji pieniądza suwerennego.

Cele do osiągnięcia:

 • Zapobieganie takim chorobom pracy jak frustracja, agresja, alienacja, sublimacja.

 • Wyeliminowanie konfliktu interesów kapitału i pracy, ocieplenie wizerunku polskiego przedsiębiorcy, skłonienie załóg do ścisłego integrowania się z przedsiębiorstwami.

 • Doprowadzenie do sytuacji, w których przedsiębiorstwa będą reagowały na potrzeby rynku całym swym organizmem a nie tylko przy pomocy swych wyspecjalizowanych służb (przedsiębiorstwa strukturalnie innowacyjne).

5. Rolnictwo – ekosystemy rolno-przetwórczo-handlowe

(Ten punkt poparli: ……)

Rolnictwo powinno być wyłączone z obszaru działania sił rynkowych jako jeden z naj­ważniejszych obszarów o charakterze strategicznym. Jest to obszar o długich cyklach produk­cyjnych i inwestycyjnych, dlatego stabilność reguł gospodarowania ma dla niego szczególne znaczenie. Rozwiązania należy upatrywać w rozwiązaniach prawnych umożliwiających po­wstawanie ekosystemów gospodarczych umożliwiających wypracowywanie wspólnych trajek­torii produktowych i rozwojowych pomiędzy rolnikami, przetwórcami i handlem na bazie prawo o wielostronnych umowach wspólnie kontrolowanych. Powinny one doprowadzić do postania nowoczesnej gospodarki samo-koordynującej się w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i ludzkie. Takie rozwiązania istnieją i zostały one przedstawione w rozdziale  „Struktury siecio­we i integracja produktowa”.

6. Reforma systemu podatkowego

a) Podatek transferowy – odzyskanie bazy podatkowej

(Ten punkt poparli:……..)

Jeśli firma zagraniczna wykupuje polskie przedsiębiorstwo i włącza je do swojej struk­tury, to dotychczasowe transakcje dokumentowane opodatkowanymi fakturami VAT zostają za­mienione na nieopodatkowane transfery (praktycznie są to przesunięcia między-magazynowe poza polski obszar fiskalny). Podobnie sprawa wygląda, gdy obca korporacja inwestuje w Pol­sce i tu rozpoczyna swoją produkcję. Takie firmy-córki przekazują swoje wyroby lub usługi firm matek po technicznym koszcie wytworzenie bez obowiązku doliczania i opodatkowania docho­du.

Warto zaznaczyć, że ten proceder został zauważony przez obecny Rząd, który w tym celu powołał w Ministerstwie Finansów Departament Cen Transferowych i Wyceny. Zadaniem Konfederacji będzie szczegółowe śledzenie jego poczynań.

Postulowane rozwiązanie to: obciążenie zryczałtowanym podatkiem transferów transgranicz­nych pomiędzy firmami-córkami a firmami-matkami liczonym jako 5% technicznego kosztu wy­tworzenia. Metodą na uniknięcie tego podatku byłoby kształtowanie stosunków pomiędzy fir­mami-córkami i firmami-matkami na zasadach przewidzianych dla wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych.

Cele do osiągnięcia.

 • Odzyskanie wpływów budżetowych szacowanych na około 40 mld zł rocznie od polskich filii przedsiębiorstw zagranicznych.

 • Zwiększenie konkurencyjności rynkowej polskich przedsiębiorców znoszących wszystkie obciążenia podatkowe

b) Podatek dochodowy – instrument uspołecznienia gospodarki

(Ten punkt poparli: ……)

Podatki o formule dochodowej (PiT pracowników, PiT przedsiębiorców, CiT ), które sta­nowią niespełna 25% wpływów budżetowych, powinny być podstawowym instrumentem uszla­chetniania społeczeństwa i jego gospodarki. Ze względu także na koszt jego ściągnięcia po­datek ten powinien być adresowany na wrażliwe społecznie obszary. Funkcje fiskalne powinny spoczywać głównie po stronie podatku VAT i Akcyzie jako prostsze do ściągnięcia i tańsze w sytuacji upowszechniania się transakcji dokonywanych drogą elektroniczna :

Dlatego proponujemy wprowadzenie następujących zmian w podatkach PIT i CIT:

 1. Zniesienie podatku liniowego PiT (19%) płaconego przez przedsiębiorców. Istnieje lepszy sposób na to, aby przy stosowaniu bardzo progresywnej skali podatkowej nie pozbawiać przedsiębiorców możliwości inwestowania i tworzenia miejsc pracy.

 2. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 2,5 płacy minimalnej. Mogłoby to być 60 000 zł rocznie. Nie istnieją racjonalne przesłanki opodatkowywania „pracującej nędzy” lub przedsiębiorców dla których własna firma jest marnym substytutem etatu.

 3. Włączenie do podstawy opodatkowania (zarówno pracowników jak i właścicieli) salda in­westycji odtworzeniowych finansowanych z kwot wliczanych w ciężar kosztów operacyj­nych oraz z zysku. Tu siedzi cała inteligencja rozwiązania, która nie pozbawia przedsię­biorców możliwości inwestycyjnej przy silnie progresywnej skali podatkowej.

 4. Wprowadzenie dodatkowego, ruchomego progu skali podatkowej na poziomie 7-12 krot­nej płacy minimalnej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (ilości pracowników dla których organizuje się pracę). Byłby to trzeci próg skali podatkowej o sukcesywnie zwięk­szanym oprocentowaniu od 50% do 90% o 10% rocznie.

Jest to „sprytne” rozwiązanie, które przedsiębiorcom (którzy zdecydowaliby się na wpro­wadzenie w swych przedsiębiorstwach planów własności pracowniczej) pozwalałoby przesu­nąć kwoty do opodatkowania do niskich poziomów skali podatkowej osiąganych przez pracow­ników. Stymulacją tego procesu powinno być dokapitalizowanie (zarówno kapitału statutowego jak i pracowniczego majątku produkcyjnego) kwotami z suwerennej emisji pieniądza.

Cele do osiągnięcia:

 • Przejęcie kontroli nad obszarami, w których poziom zarobków nie jest uzasadniony niczym innym jak tylko przynależnością do zmów korporacyjnych.

 • Obniżenie progu inicjatywy gospodarczej dla rozpoczynających działalność na własny ra­chunek.

 • Równomierne rozkładania się bogactwa wśród obywateli,

 • Nakłaniania przedsiębiorców do budowy planów własności pracowniczej,

 • Zapobieganie zorganizowanym atakom na polski system podatkowym czego przykładem jest tzw. „luksemburska optymalizacja podatkowa”, na której Polska traci ponad 20 mld zł wpływów podatkowych rocznie.

7. Reforma szkolnictwa – wychowujemy gospodarzy a nie najmi­tów

(Ten punkt poparli:……..)

Jest tak: uczelnie państwowe wychowują najmitów, uczelnie prywatne burżuazję komprador­ską. Tak dalej być nie może.

Polski system szkolny powinien wychowywać współgospodarzy zasilających zarówno spółki właścicielsko-pracownicze jak i związki gospodarcze bazujące na wielostronnych umo­wach wspólnie kontrolowanych.

Pracownik zatomizowany a na dodatek o mentalności najmity, bez względu na to jak ważną rolę pełni w społeczeństwie, jest i będzie największym zagrożeniem dla naszej gospodarki, naszej suwerenności i naszego patriotyzmu.

8. Reforma sądownictwa – wyroki w imieniu żyjącej osoby fizycz­nej

(Ten punkt poparli:……………...)

Tragedią polskiego życia politycznego i gospodarczego jest powszechne występowa­nie osób prawnych tam, gdzie odpowiedzialność ponoszą osoby fizyczne. Powoduje to po­wszechne rozmycie odpowiedzialności i degrengoladę polskiego systemu prawnego. Reforma sądownictwa, powinna być początkiem procesu odchodzenia od „odpowiedzialności rozmytej”.

Wyroki w Polsce – tak naprawdę – zapadają w imieniu korporacji prawniczych. Nie dziwmy się, że jest tak jak jest, że sprawiedliwość – wielu przypadkach – jest kwestią ceny.

Zasadniczy postulat:

Wyroki ferowane przez polski wymiar sprawiedliwości powinny być wydawane w imieniu żyjącej osoby fizycznej mającej najwyższy autorytet w Państwie np. Prezydenta RP ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Przykład Wielkiej Brytanii niech będzie dla nas drogowskazem.

Stoimy na stanowisku, że nie może być dobrego wymiaru sprawiedliwości w państwie zdanym na konfliktogenne stosunki społeczne i porażone gangreną ideologii liberalnej. Kra­dzież nie może być dalej uważana za najbardziej racjonalną strategię gospodarczą. W takich rozwiązaniach jak wielostronne umowy wspólnie kontrolowane oraz partnerski model stosun­ków przemysłowych upatrujemy znacznej redukcji spraw egzekwowanych drogą sądową.

9. Reforma ustroju samorządowego – konsensus gospodarki i bu­dżetu

(Ten punkt poparli: ……...)

Takie formy samorządu jak Izby Gospodarcze, Rolne, Rzemieślnicze mają znikomy wpływ na gospodarkę lokalną, gdyż usytuowane są poza strukturą władzy.

Zaczyna odżywać koncepcja powszechnego samorządu gospodarczego na szczeblu krajowym z jego ekspozyturami w terenie. Uważamy, że istnieje lepsze rozwiązanie polegające na wprowadzeniu dwu-ławowego organu samorządu terytorialnego z ławą budżetową i ławą gospodarczą. Kluczowe decyzje dotyczące życia gospodarczego powinny zapadać na zasa­dzie konsensusu pomiędzy tymi ławami.

Rozwiązanie takie będzie wymagało zmiany ordynacji wyborczej do organów samo­rządowych. Jednak ma tę podstawową zaletę że: samorząd gospodarczy funkcjonowałby w obrębie władzy a nie obok władzy.

Cel do osiągnięcia:

- Sprzyjanie powstawaniu lokalnych ekosystemów gospodarczych.

-Sprzyjanie zrównoważonemu rozwojowi ekonomicznemu regionów.

Dla pozostałych obszarów reform takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, polityka zagraniczna, reforma służby zdrowia itd., propozycje stanowiska uzgadnionego zostaną przedstawione wkrótce. Okienko historii zwykle otwiera się na krótko. Musimy być przygotowani na wdrożenie tych wspólnych wypracowanych, reform gdy tylko pojawią się sprzyjające okoliczności.

Chcących pogłębić wiedzę w obszarach prezentowanych niniejszym dokumentem odsyłam do następującego opracowania:https://www.dropbox.com/s/xdqxgbi9820nbml/Filary%20pa%C5%84stwowo%C5%9Bci%20naszej%20R8B5.pdf?dl=0

 

Zespół redakcyjny: ………...

 

1Konfederacja jest luźnym stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych uczestniczących w pracach nad wykreowaniem polskiego modelu społecznej gospodarki rynkowej. Niniejsze opracowanie jest wspólną własnością współautorów działających w ramach wielobiegunowej sieci współpracy organizacji dobra wspólnego.

2Patronem ideowym jest Jerzy Zdziechowski. Minister Skarbu w II Rzeczypospolitej. Współtwórca reformy monetarnej Grabskiego, twórca koncepcji monetyzacji parytetu gospodarczego.

3Inspiracją ideową jest spółka „Gazolina” S.A. założona w 1912 roku przez Mariana Wieleżyńskiego w Zagłębiu Borysławskim.

KOMENTARZE

 • Wszyscy są równi wobec prawa dlatego dotyczy to....
  ...posłów którzy maja taką samą kwotę wolną od podatku bez żadnych ulg czy wyjątków
 • @andrzejw 07:52:55
  Rzecz ważna niemniej powinniśmy się skupiać na pryncypiach: takich powyżej 10 mld zł rocznie.
 • @ Autor
  5*

  Ukłony
 • @autor
  Przeczytałem póki co pobieżnie. Jedno , co budzi moje wątpliwości to odwoływanie posła w trakcie kadencji. Nie bardzo wyobrażam sobie , jak to zorganizować referendalnie lub sądowo, by nie wyszła z tego farsa.
  Jedyna możliwość kontroli zachowania posła to kontrola przez jego macierzyste ugrupowanie ( chodzi mi o pozew do sądu lub inicjowanie referendum) . A co jeśli całe ugrupowanie sprzeniewierzy się swym przedwyborczym deklaracjom?
  Co da referendum, w którym oprócz zawiedzionych zwolenników ugrupowania wezmą udział zwolennicy kontrugrupowania ( i np. posiadający większość )?
  Co jeśli ktoś naruszy kontrakt, ale w sposób , który nie wpłynie na jego poparcie u wyborców ( plusy przewyższą minus), a sąd go odwoła?
  itd.
  Czyli , czy można to technicznie rozwiązać w sensowny sposób?
 • @Mariusz G. 09:59:51
  Coś takiego istniało (istnieje?) w USA.
  Jeśli kandydat na posła mówi, że będzie głosował za obniżeniem podatków a zaraz po wyborze głosuje za ich podwyższeniem to znaczy że dostał się do Sejmu jako oszust. Wyborcy powinni mieć prawo odwołać takiego oszusta.
 • @Mariusz G. 09:59:51
  Jest w tym sporo racji. Jednak w partiach są osoby, które mają więcej do powiedzenia i należą do nich szefowie klubów oraz przewodniczący komisji sejmowych. Na nich powinno się zwracać uwagę w pierwszej kolejności.
 • A propos Reformy szkolnictwa...
  Państwo nie robi nikomu żadnej łaski, że za nasze podatki szkoli i to szkoli porządnie młode pokolenia. Model szkolnictwa Gomułka/Gierek wyprowadził Polskę z głębokiej zapaści gospodarczej do 10-tego miejsca na świecie w sensie potencjału gospodarczego.
  Tylko silne państwowe przedsiębiorstwa są w stanie finansować porządną edukację w szkołach przyzakładowych w których naczelną ideą jest, porządne wyszkolenie na swojej bazie, wysoko wykwalifikowanych fachowców.
  I nie było w tych szkołach żadnej indoktrynacji komunistycznej (jak pewnie niektórzy zaraz podniosą) a realna ocena skutków działania Imperializmu Amerykańskiego.
  Sam kończyłem taką szkołę przyzakładową i takiej edukacji jaką dostałem tam, nie dostałbym w żadnej tej teraz niby nowoczesnej szkole zawodowej, gdzie uczniowie pałętają się ze szmatą po róznych prywatnych zakładach, nie zainteresowanych edukacją a wydajnością i zyskiem z tego ucznia
 • @Jan Paweł 11:28:34
  W pełni popieram ten pogląd. Też ukończyłem technikum z pełnym zapleczem do kształcenia fachowego. Nasi nauczyciele naprawdę włożyli sporo serca abyśmy nie "dawali plamy". Im zależało. Mam świeże wspomnienia po zjeździe absolwentów.

  Pozdrawiam
 • @Robik 11:01:17
  Ja nie widzę problemu w idei tylko w możliwości jej realizacji. Nie wiem , jak to funkcjonuje w USA i po prostu nie bardzo mogę sobie wyobrazić jak to opracować w szczegółach, by nie dochodziło do sytuacji , gdy odwołano posła (posłów ) , których wyborcy są ukontentowani ich działalnością i odwrotnie. Wydaje mi się , że taka możliwość wystepuje tylko w JOWach, a nie w wyborach proporcjonalnych. Bo jak przy zachowaniu tajności wyborów stwierdzić, czy grupa niezadowolonych , to nie elektorat kontrkandydata, zaś zmienność sytuacji gospodarczej i politycznej może sprawiać , że sztywna realizacja kontraktu będzie szkodliwa dla wszystkich.
  Moim zdaniem trzeba by zacząć od ordynacji realnie proporcjonalnej, tzn. bez progów wyborczych (tzn. progiem jest jeden cały poseł) i nic to w sferze rządzenia nie zmieni skoro tuż po wyborach poseł może wystąpić z klubu i przejść do konkurencji . Pozostałe zmiany wymagają na prawdę bardzo głębokich przemyśleń, odwoływanie się do doświadczeń innych krajów , oderwanych od Naszego kontekstu do niczego sensownego nie prowadzi. Wszak tylko Polak, siedząc zamknięty w pustej celi , dostawszy dwie stalowe kulki , potrafi jedną z nich zepsuć, a drugą zgubić.
 • @nikander 11:35:38
  Oczywiście, trzeba mieć na oku to całe szkolnictwo tzw humanistyczne a raczej (obecnie) "humanistyczne", gdzie to pochowani są ci różni wichrzyciele z tymi swoimi ideami. Kiedyś Cogito ergo sum (myślę więc jestem - czyli, nie potrzebuję już Pana Boga z jego Dekalogiem) a teraz, jako rozwinięcie tamtych haseł: gender, róbta co chceta itd, itp...
  Ostatnio taki jeden filozof (z UJ) który nazywa się Hartman (podobno nie ma nic przeciw pedofilii) w wywiadzie z Miecugowem powiedział, że nie ma już potrzeby tak dobrego szkolenia młodych ludzi (w domyśle- szkoda pieniędzy)...
  I jak tu nie mówić "komuno wróć", która każdemu dała tyle wykształcenia ile chciał. Byliśmy wtedy świadkami tylu awansów społecznych młodych ludzi ze środowisk miejskich i robotniczych, chyba w całym PRLu, miliony młodych ludzi awansowało społecznie...
  No ale wtedy ówczesnym władzom państwa, zależało na rozwoju Polski a nie na zepchnięciu jej do roli kolonii rezerwuaru wszystkiego, od surowców do dzieci dla oligarchów- pedofilów na całym świecie....

  Pozdrawiam bardzo serdecznie... i trzymajmy się.
 • @Mariusz G. 13:35:19
  Panie Mariuszu

  Jeśli dobrze zrozumie się co to jest kontrakt wyborczy i zbiorowa za niego odpowiedzialność, to wszystko staje się prostsze. Zatem proszę to potraktować jako głęboką rewolucję w sposobie uprawiania polityki w swej istocie nawiązującą do pacta conventa. Jeśli król je łamał to szlachta miała prawo wznieść rokosz, a sejmy konwokacyjne na których te warunki uzgodnione przyjmowano trwały czasem nawet 7 miesięcy. My powracamy do tej tradycji, pomimo wrzasków na jej temat krakowskiej szkoły historycznej.

  Pozdrawiam
 • @nikander 14:08:48
  OK. Spróbuję na spokojnie to sobie w głowie poukładać.
  również pozdrawiam
 • Za dużo dymu
  Witam serdecznie,
  Czytając pobieżnie zaprezentowany program, mam jedną podstawową uwagę natury marketingowej. Ponieważ głosująca większość, to ludzie prości, do których trafiają proste hasła, program jak ten potraktują zwyczajnym zlekceważeniem. Póki co Konfederacja jest luźnym związkiem towarzyskim kilkunastu (podejrzewam) osób, bez żadnego umocowania do dokonania zmian ustroju Państwa. Takie umocowanie trzeba wpierw zdobyć. O skuteczność na polu przewrotu wojskowego was nie podejrzewam, więc pozostaje droga demokratyczna, na zasadach określonych, przez obecną klikę polityczną. Akurat teraz nadarza się szansa na to aby wejść do sejmu, bo upada poparcie PO i można coś z ich dotychczasowego elektoratu uszczknąć. Nawet tyle aby wejść do Sejmu. Ale nie z takim programem. Nawet biorąc pod uwagę to, że ten elektorat tworzą najbardziej inteligentni z wyborców. Jednak należy pamiętać, że zwykle o złożonych kwestiach politycznych, monetarnych i gospodarczych, nie wiedzą wiele. Program powinien mieścić się w kilkunastu zwięzłych hasłach określających najbardziej naglące potrzeby Państwa, rozwijane w następnych dokumentach - dla dociekliwych.

  Następne uwagi
  Sprawa kontraktu wyborczego jest z góry przegrana ponieważ istnieje niewielkie prawdopodobieństwo uzyskania przez dane ugrupowanie znaczącej przewagi głosów w sejmie. Zwykle do przeprowadzenia inicjatywy ustawodawczej zawiązuje się koalicje pomiędzy różnymi ugrupowaniami, a to z automatu zwalnia z zobowiązań.

  Rolnictwo,
  Odejście od gospodarki wolnorynkowej wiąże się z wprowadzeniem ochrony krajowego rynku poprzez cła i koncesje. Nie zawsze da się to w prosty sposób przeprowadzić.

  Reszta jak najbardziej godna poparcia
  Pozdrawiam
 • @Kruk63 15:56:55
  Tak jak napisałem na wstępie, chcemy zrobić rzecz niemożliwą. Chcemy dokonać próby połączenia kilku, może kilkunastu, programów autorskich w jeden program wspólny. Wiemy, że to rzecz karkołomna, bo Napoleonów ci u nas dostatek. W każdej wsi by się kilku znalazło. Tego nie można zrobić na poziomie - najlepiej nawet brzmiących - haseł. Trzeba wejść w trzewia. Zmuszamy do wysiłku intelektualnego i to pro publico bono. Polacy zasłużyli na przemyślaną doktrynę polityczną i gospodarczą.

  Idą trzy miesiące zimowe i jest to jedyny czas aby ludziom zawracać głowę. Ma się udać.
 • @Mariusz G. 09:59:51
  Na to jest metoda.
  Każdy poseł powinien wygenerować w trakcie kampanii wyborczej
  zawierający zestaw jego wartości i celów które będzie realizował i których nie będzie popierał.
  Taki dokument musi złożyć każdy startujący do wyborów. Gadanie do mikrofony czy przed kamerą nic nie znaczy ale dokument to jest twarde odniesienia (Kontrakt wyborczy).
  Ludzie powinni wybierać na podstawie tych upublicznionych na stronach komisji wyborczej dokumentów.
  Kampania wyborcza powinna polegać na promowaniu przez posła jego "kontraktu wyborczego".

  Na bazie takich dokumentów każde złamanie Kontraktu wyborczego
  może być zaskarżone i skutkować wykluczeniem zdrajcy z sejmu.

  Trzeba by tez zadbać by sprawy sądowe trwały nie dłużej niż np 1 miesiąc.. inaczej sądy dające się politykom kupować przeciągną procesy w nieskończoność.
  Można też przyjąć że poseł mający zaskarżenie w kwestii zdrady Kontraktu wyborczego zostaje zwieszony w prawach posła.
  Tu problem zaskarżać nie powinni przeciwnicy polityczni ale wyłącznie wyborcy tego posła czyli ludzie którzy na posła głosowali i to w ilości minimum 100 osób ( to wyklucza dywersantów wrogich sił którzy poprzez wykluczanie chcieli by paraliżować swoich wrogów politycznych).
 • Bardzo mi się podoba po pierwszym czytaniu.
  pojęcie "wychowanie na najmitów" czyli współczesnych niewolników jest bardzo trafne.

  Wiele ciekawych koncepcji na najciekawsze jest to że we wszystkich pomysłach naród jest podmiotem a państwo i jego organizacja jest podporządkowana interesowi narodu.

  Na tle tych propozycji widać jak bardzo kontrastują zasady obowiązujące od 89r w "najjaśniejszej".

  Poczytam głębiej i może się wypowiem bardziej merytorycznie.
  Materiału sporo a każdy wątek wymaga osobnej głębokiej analizy.
 • @Jan Paweł 11:28:34
  Państwo które jest emanacją woli narodu tak ale państwo które jest kolonią wrogich narodowi zagranicznych i wewnętrznych sił to nie.

  Państwo to my ... kraj jest wolny i suwerenny.
  Programy edukacyjne powinny być takie jak sugerują specjaliści ale nie sprzeczne z odczuciami narodu.
  To delikatna sprawa wymagająca kompromisu... prości ludzie (większość społeczeństwa) bardzo nie lubią selektywnych sit w procesie edukacji.. a takie sita są niezbędne by wykształcić elity na wysokim najwyższym poziomie. Prości ludzie nie lubią przedmiotów ścisłych .. a to fundament materialnego rozwoju.
  Prości ludzie biegają do kościoła .. a to raczej hamulec rozwoju intelektualnego.

  No i problem historii Narodu... prawdziwa historia zawiera elementy z których Naród może być dumny ale i elementy których powinien się wstydzić. Historia powinna uczyć rzetelnie bez białych plam i bez interpretacji wg moralności Kalego.
  Jak jest dzisiaj wszyscy widzimy ,,, historia jest skrajnie zakłamana i służy wyłącznie jako narzędzie propagandowe do urabiania polaków jako pożytecznych idiotów.
 • @Oscar 16:20:04
  Przy utrzymaniu tajności wyborów stwierdzenie kto był wyborcą danego posła jest niemożliwe. Ale w opisanej przez Ciebie sytuacji nie ma to w sumie znaczenia. Jest pisemna deklaracja, jest określona postawa w głosowaniu i jeśli jedno z drugim pozostaje w jawnej kolizji - wtedy won! Ale co jeśli dana ustawa jest mniejszym złem. Np. ktoś deklaruje , że będzie walczył o wolne niedziele (wszystkie) a tu ma do wyboru , albo wszystkie - handlowe, albo projekt wprowadzający dwie - z zakazem handlu. Która opcja uchroni go przed gniewem wyborców - wstrzymanie się od głosu?
 • @Mariusz G. 17:04:59
  No to jest problem... tajność wyborów wklucza weryfikacje czy ktoś głosował na posła lub jego stronnictwo.
  z drugiej strony zdrajce trzeba wykluczyć z życia politycznego.

  Musi być prosta procedura usuwania zdrajców i jednocześnie kłamców.
  inaczej politycy będą dalej kłamali wyborcom ... i muszą tę procedurę inicjować wyborcy.

  Może tworzyć społeczne kluby wspierające danego posła.
  Takie kluby mogły by śledzić działalność posła wspierać go i wywalić kiedy zdradza, łamie swój kontrakt wyborczy.
 • @Oscar 18:45:08
  Przepraszam, ze się wcinam, ale nie ma żadnego powodu aby zdradzać preferencje wyborcze podczas wszczynania procedury inpeachmentu posła. Liczy się to czy złamał prawo czy nie i może to zrobić każdy.
  Swoją drogą to takie przestępstwa powinny być ścigane z urzędu.
 • "W każdej wsi trzech napoleonów"
  Obawiam się, ze z względu na naszą narodową cechę głębokiego, indywidualnego przekonania, że to właśnie ja mam rację, raczej niemożliwe jest ustalenie programu dla wszystkich przez wszystkich. Dlatego pomyślałem o federacyjnej formule ustroju państwa. Myślę, że dużo łatwiej jest zgodzić się co do pryncypiów, mając ograniczoną liczbę zagadnień do uporządkowania. Dlatego proponuję rozdzielić sprawy na ogólnokrajowe jak podatki centralne, obronność, sprawy zagraniczne, finanse (emisja pieniądza), sądownictwo i lokalne, czyli cała resztę. Do organizacji spraw centralnych wystarczy mocno okrojony sejm i prezydencki system władzy. Posłowie w takim sejmie musieliby posiadać naprawdę wysokie kwalifikacje i byliby wyłaniani w głosowaniu w sejmikach wojewódzkich. Prezydent - w wyborach powszechnych. Również w wyborach powszechnych byliby wyłaniani posłowie do sejmików wojewódzkich i to na nich opierałaby się władza ustawodawcza do spraw pozostałych - jak większość postulatów tutaj opublikowanych - różnorako kształtowanych wedle woli społeczeństw zorganizowanych w województwach. Oczywiście spoglądając na mapę województw, widzimy rażące dysproporcje w sile gospodarczej liderów, nad słabeuszami. Dlatego taki system miałby sens po wzmocnieniu terytorialnym słabych, kosztem silnych. 

  Patrząc na państwa oparte na takiej formule, rzuca się w oczy ich znacząca przewaga nad pozostałymi (Szwajcaria, Niemcy, USA), co świadczy o skuteczności federacyjnej organizacji państwa.
 • @Kruk63 19:59:56
  Zacznijmy od tego, że demokracja w szpitalu dla upośledzonych politycznie jak i demokratycznie, a zwłaszcza ekonomicznie nie ma sensu..
  Niestety tak Polska mieni się.. pracę "od podstaw" obserwuję od 20lat, nic nie daje.. Polacy w swej większości to debile (nie wyłączając profesorów)..

  Oświecona monarchia była by idealna, ale to utopia :(

  Dochodzę niestety do wniosków, jak projektanci NWO.. "z Wami gorzej niż bez Was".. depopulacja jest logicznie uzasadniona, co nie znaczy, że popieram to, ale mają rację, niestety :((

  P.S.
  mam problemy z komputerem i internetem, dziwnie związane z tym co piszę.. ale wolność i demokracja istnieje, a Lepper sam powiesił się..

  Z debilami wierzącymi w bajki komisji Millera za miliony VS komisja Macierewicza za miliony, nie chce mi się rozmawiać, szkoda mojej ręki na nich, a tylko to może by zrozumieli..


  P.S.2
  W Polsce będzie kiedyś dobrze.. ale to wymaga anihilacji 100.000..
  ogólnie sajanim, szabasgojów i Eskimosów jest prawie 6.000.000, mam nadzieję, że odcięcie głowy Hydrze starczy..
 • Małe pytanie
  Rozumiem, że to szeroki kompleksowy projekt, a na wspólnej Konferencji Gospodarczej z Narod.Instyt.Studiów Strat. w sejmie, w 30 minutowym okienku, przedstawi Pan zaledwie punkt trzeci tego programu, ew jeszcze 4, 5 i 6, gdy czas pozwoli. Czy tak to będzie?
 • @Kruk63 19:59:56
  //rzuca się w oczy ich znacząca przewaga nad pozostałymi (Szwajcaria, Niemcy, USA), co świadczy o skuteczności federacyjnej organizacji państwa.//

  Państwa, które wymieniłeś nie są jednolite etnicznie, nawet Niemcy.
  Małpowanie cudzych rozwiązań nie zawsze ma sens.
 • @Mufinek Sposypkom 21:21:51
  Tylko punkt 3 Panie Ryszardzie. Następne dwie konferencje będą poświęcone związkom gospodarczym i powszechnemu samorządowi gospodarczemu.
  Pozdrawiam
 • @nikander 19:00:27
  Tylko wtedy przeciwnicy polityczny będą fałszywie (w sposób naciągany) oskarżać swoich przeciwników o to że złamali swoje przyrzeczenie wyborcze.
  I zrobi się kompletny bałagan o wszyscy wszystkich będą oskarżać w sądach.

  Odwoływać powinni ci co powołali a nie wrogowie polityczni bo ci zawsze będą za odwołaniem...wroga politycznego.
  To trudne technicznie ale trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie.
 • @Oscar 06:18:38
  Odwoływać powinni ci co powołali a nie wrogowie polityczni bo ci zawsze będą za odwołaniem...wroga politycznego.
  To trudne technicznie ale trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie.
  Zgoda.

  Jest rozwiązanie.

  Autor powinien wykreślić punkt zmuszania partii politycznych do walki programowej.
  Takie wojenki, bardzo drogo kosztują, ponieważ kibice nie kupują biletu na mecz do jednej bramki.
  Czas na system z prawdziwą równowagą, który wzmacnia ducha Narodu.
 • @Kruk63 15:56:55
  Każdemu wg jego zdolności do percepcji.
  Program musi być przemyślany głęboko by nie wyłaziły jakieś braki lub nieszczelności na etapie realizacji.
  To oznacza że trzeba analizować i opisywać szczegóły ...
  Taki projekt to projekt techniczny, baza do reform.
  Prosty lud kupuje tylko główne idee.
  Dla prostego ludu należy stworzyć kondensat projektu technicznego
  z podkreśleniem celów które ów projekt techniczny ma realizować.
 • @Mufinek Sposypkom 21:21:51
  Na publicznych wystąpieniach trzeba przedstawiać skrót projektu czyli
  jego kondensat.
  Pełny projekt powinien być w formie pisanej dostępny w sieci każdemu zainteresowanemu.
  Prelegent musi znać pełny projekt by umieć bronić w dyskusji założeń projektu i pokazywać jak będzie realizowany.
 • @Oscar 11:21:15
  Tak, ale..... :)

  Niestety, aby wygrać populistyczne w swojej istocie wybory parlamentarne, trzeba grać na niskich pobudkach. Na przykład:
  1. Pokazać dobitnie jak bardzo kraj jest okradany przez zagranicznych graczy, rozwiązaniem będzie przyznanie prawa NBP do emisji pieniądza. W następnym punkcie zrównanie praw wszystkich graczy na rynku pod względem płatności podatku VAT
  2. Pokazać jak wielkie sumy są marnotrawione przez centralnie administrowane państwo. Rozwiązaniem, może być wyraźne zwiększenie kompetencji (podatki, decyzyjność) województw - krok w stronę federacyjnego systemu władzy.
  3. Pokazać jak bardzo sitwy prawnicze/sędziowskie i lekarskie utworzyły swoiste państwo w państwie, które już dawno przestało służyć obywatelom. Rozwiązaniem, może być dalej idąca reforma tych instytucji (najlepiej poprzez regionalizację). Co prawda PiS to tez ma na sztandarach, ale jakoś mu z tym nie wychodzi (a może wcale nie chce?)
  4. Pokazać jak bardzo nasza polska żywność jest ceniona zagranicą i przedstawienie metod ochrony polskiego rolnictwa
  5. Pokazać jak wielki potencjał posiada polska myśl techniczna i jak do tej pory nasze wynalazki dawały w efekcie krociowe zyski zagranicznym instytucjom. Rozwiązaniem byłyby ulgi podatkowe dla polskich firm za zakup licencji, praw patentowych od polskich wynalazków.
  6. Itd.

  Celowo pominąłem kilka istotnych punktów programu z notki, bo według mnie ich nośność wyborcza jest znikoma dla szarego obywatela, natomiast wprowadza zamieszanie w jego umyśle i powoduje obniżenie notowań ugrupowania, które takie postulaty wysuwa.
 • @nikander 08:09:02 Kto w małych rzeczach i sprawach nie będzie ....
  wierny to.....
  duże nigdy mu nie będą dane ...
 • @Kruk63 18:59:48 Dokładniej to tak jak zrobił to Trump czyli....
  ...na emocjach i tylko tak racjonalne argumenty nie zadziałają
 • @goodness 09:23:08 Osobista indywidualna odpowiedzialność i....
  ...każdy może być odwołany, trzeba przygotować i określić procedury usuwania.
  Żadnych immunitetów nikomu
 • @wk..ny 20:35:28 Matołectwo kwitnie ....
  ...celowo rozwijane szczepionkami, chemtrailsami itd itp
 • @Oscar 18:45:08 Jawność wyborów rozwiązuje.....
  wszystkie sprawy
  Zresztą po to tajność wprowadzono, dla braku odpowiedzialności, dla bezkarnośći
 • Wszystkim,
  którzy przekazali mi cenne uwagi drogą mailową i telefonicznie serdecznie dziękuję. Będą uwzględnione w ostatecznej redakcji tekstu.
 • @andrzejw 06:03:21
  .
  Osobista indywidualna odpowiedzialność, lecz -

  Demokracja to organizm składający się z jednostek demokracji.

  Każda jednostka jest wyjątkowa posiada własne niepowtarzalne właściwości widzialne lub ukryte.

  Dlatego, immunitety się należą jednostkom demokracji o jawnej odpowiedzialności materialnej, natomiast jednostki demokracji z ograniczoną odpowiedzialnością materialną lub, bez odpowiedzialności materialnej nie muszą mieć immunitetu.
 • Niektóre sugestie otrzemane drogą
  mailową i telefoniczną już naniosłem do propozycji: https://www.dropbox.com/s/g93e26r92rwf1ac/Stanowisko%20uzgadniane%20KoReUsA4%20-start.pdf?dl=0

  Dotyczą one głownie systemu podatkowego
 • USTRÓJ i GOSPODARKA NARODOWA.
  Aby lepiej zrozumieć GLOALIZM,mozna dostosować słownik Betranda Russella dla KOMUNIZMU.W kolejnej UTOPII to jest z wiarą w WOLNY RYNEK,liberalizm eksportuje wojny sprawiedliwe dla obrony DEMOKRACJI.
  Problematyką ustroju i gospodarki narodowej zajmował się Adam Doboszyński i za taką aktywność otrzymał strzał w tył głowy.Jak aktualna pozostała treść jego modlitwy :
  https://www.youtube.com/watch?v=etGNbLu6vJw

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031