Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
761 postów 7905 komentarzy

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

Tax Fundamentals

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Podatki trzeba płacić, ale na podatki najpierw trzeba zarobić. Wiesz to Ty, ale nie wie Morawiecki. To będzie temat kolejnego sejmiku Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych

4. Reforma systemu podatkowego

a) Wyeliminowanie patologicznych elementów podatku VAT

     Takie wady podatku VAT jak zawiłość jego stosowania, wysoki koszt ściągnięcia oraz kryminogenność (zwłaszcza w transakcjach transgranicznych) jest powszechnie znana i krytykowane. Jednak mało uświadamiamy sobie, że instrumenty kreatywnej księgowości wspierane takimi rozwiązaniami prawnymi jak Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) w połączeniu z procederem stosowania cen transferowych w firmach powiązanych ( na za­sadzie: zachodnia firma matka – polska firma córka) jest narzędziem wyraźnie sprzyjającym interesom zachodnich korporacji oraz budżetom państw, które są ich siedzibami. Istotą gry nie jest to ile podatku zostało zapłacone, ale po której stronie granicy. Prawdziwym bandytyzmem jest stosowanie stawki „0” VAT dla polskich drobnych wytwórców pracujących na rzecz eksporterów.Na zwrot VAT-u eksporterowi muszą się złożyć wszyscy drobni polscy przedsiębiorcy z łańcucha dostaw!To jest jawna dyskryminacja i jest to prawda mało znana.

     Uprzywilejowana pozycja eksporterów doprowadza zarówno do rodzenia się u nas burżuazji kompradorskiej, gotowej sprzedać interesy polskiego budżetu za parę euro, jak i do blokowania procesu wiązania się polskich przed­siębiorców w polskie łańcuchy wartości dodanej. Straty ponoszone przez nas z tego tytułu ocenia się na około 30% PKB. Takie rozwiązanie trwale skazuje nas na rolę peryferii gospodarczej.

    Straty dla budżetu z tytułu: cen transferowych, luksemburskiej optymalizacji podatkowej oraz WDT przy rażą­cej asymetrii ilości polskich przedsiębiorstw w Unii i unijnych w Polsce ocenia się na około 80 mld zł rocznie.

 

Analiza SWOT –do przedyskutowania na sejmiku Tax Fundamentals

 1. Zniesienie stawki zerowej w WDT i powrót do zasad jakie są stosowaneprzy dostawach krajowych (origin principle).

 2. Dla uproszczenia podatków proponuje się wprowadzenie jednolitej stawki VAT bez zwolnień. Praktycznie upodobniłoby to VAT do podatku obrotowego zachowując dobre strony VAT. Zwiększone koszty potrzeb pod­stawowych ludności należy zrekompensować z wpływów z suwerennej emisji pieniądza (dywidenda kon­sumpcyjna).

 3. Wydanie rozporządzeń wykonawczych do obsługi tzw ”odwróconych łańcuchów płatności” stosowanych w wielostronnych umowach wspólnie kontrolowanych.

 4. Obligatoryjne wprowadzenie metody kasowej dla wszystkich przedsiębiorców w miejsce obowiązującej me­tody memoriałowej w systemie fiskalnym. Dla małych płatników taka możliwość istnieje, jednak przy po­wszechnej zgodzie na „kredytowanie się” przesuniętymi płatnościami mało kto z niej korzysta. Tylko obligato­ryjne wprowadzenie metody kasowej dla wszystkich podmiotów rozwiązałoby problem.

 5. Dostęp do polskiego rynku dla obcych podmiotów powinien być możliwy tylko z zastosowaniem warunków przewidzianych dla wspólnych ustaleń umownych (MSSF nr. 11 –wspólne ustalenia umowne).

 

Mocne strony

 1. Wyeliminowanie granicy państwa jako źródła patologii podatkowej.

 2. Zniesienie upośledzonej pozycji polskich drobnych kooperantów pracują­cych w łańcuchach dostaw dla eksporterów, którzy nie korzystają z przywi­leju zwrotu podatku naliczonego.

 3. Uproszczenie poboru podatku.

 4. Wyeliminowanie patologii finansowania działalności odroczonymi płatno­ściami.

 5. Stworzenie warunków do powstawania polskich łańcuchów wartości doda­nej oraz silnych polskich marek.

 6. Proponowana w architekturze monetarnej „dywidenda produkcyjna” pozwo­liłaby na znaczne obniżenie zatorów płatniczych, bez konieczności genero­wania nowych potrzeb pożyczkowych.

Słabe strony

Szanse

1. Obniżenie stawki podatkowej do poziomu akceptowanego przez społeczeń­stwo.

 

Zagrożenia

 

 b) Podatek dochodowy – instrumentem uspołecznienia gospodarki

Ponieważ widać marnie to rozjaśniam: Anglik zarabiający do 42 000 zł  rocznie "na nasze" nie płaci żadnego podatku.

     Podatki o formule dochodowej (PIT pracowników, PIT przedsiębiorców, CIT ), które stanowią niespełna 25% wpływów budżetowych, powinny być podstawowym instrumentem uszlachetniania społeczeństwa i jego gospodarki. Ze względu także na koszt jego ściągnięcia podatek ten powinien być adresowany jedynie na wrażliwe społecznie obszary. Funkcje fiskalne powinny spoczywać głównie po stronie podatku VAT i Akcyzie jako prostszych do ściągnię­cia i tańsze w sytuacji upowszechniania się płatności dokonywanych drogą elektroniczną :

Dlatego proponujemy wprowadzenie następujących zmian w podatkach PIT i CIT:

 

 1. Zniesienie podatku liniowego PIT (19%) płaconego przez przedsiębiorców.

Istnieje lepszy sposób na to, aby przy stosowaniu bardzo progresywnej skali podatkowej nie pozbawiać przedsię­biorców możliwości inwestowania i tworzenia miejsc pracy.

 1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 2,5 płacy minimalnej. Mogłoby to być 60 000 zł rocznie.

Nie istnieją racjonalne przesłanki opodatkowywania „pracującej nędzy” lub przedsiębiorców dla których własna fir­ma jest marnym substytutem etatu.

 1. Włączenie do podstawy opodatkowania (zarówno pracowników jak i właścicieli) salda inwestycji odtworzenio­wych finansowanych z kwot wliczanych w ciężar kosztów operacyjnych oraz z zysku.

Pracownik objęty programem tworzenia pracowniczego majątku produkcyjnego partycypowałby w zyskuprzed opodatkowaniem. Musiałby go opodatkować na normalnych zasadach. W ten sposób zmniejszałby się zysk do opodatkowania przedsiębiorcy. Tu siedzi cała inteligencja rozwiązania, która nie pozbawia przedsiębiorców możli­wości inwestycyjnej przy silnie progresywnej skali podatkowej.

 1. Wydzielenie z zysku przedsiębiorcy części przeznaczonej na konsumpcję do oddzielnego opodatkowania.

 2. Wprowadzenie dodatkowego, ruchomego progu skali podatkowej na poziomie 7-12 krotnej płacy minimalnej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (ilości pracowników dla których organizuje pracę). Byłby to trzeci próg skali podatkowej o sukcesywnie zwiększanym oprocentowaniu od 50% do 90% o 10% rocznie.

 3. Wystosowanie do przedsiębiorców jasnego przekazu: jeśli odblokujecie tkwiący w waszych załogach kapitał strukturalny (skłonność do współpracy) włączając je w proces partycypacji politycznej i ekonomicznej – to wam pomożemy. Jeśli natomiast będziecie marnotrawili to nasze dobro narodowe w imię swojego egoizmu, to was ogolimy.

    Jest to inteligentne rozwiązanie, które daje przedsiębiorcom możliwość zastosowania „optymalizacji podatko­wej”. A mianowicie pracodawcom decydującym się na wprowadzenie w swych przedsiębiorstwach planów własności pracowniczej, pozwalałoby przesunąć kwoty do opodatkowania do niskich poziomów skali podatkowej osiąganych przez pracowników. W ten sposób fiskus nie ograbiałby ich z możliwości inwestycyjnych. Stymulacją tego procesu powinno być dokapitalizowanie (zarówno kapitału statutowego jak i pracowniczego majątku produkcyjnego) kwotami z suwerennej emisji pieniądza.

 

Analiza SWOT –do przedyskutowania na sejmiku Tax Fundamentals

Mocne strony

 1. Przejęcie kontroli nad obszarami, w których poziom zarobków nie jest uza­sadniony niczym innym jak tylko przynależnością do zmów korporacyj­nych.

 2. Ograniczenie możliwości instalowania w Polsce burżuazji kompradorskiej nęconej wysokimi zarobkami, całkowicie zdemoralizowanej i usłużnej w procesie ograbiania Polaków.

 3. Obniżenie progu inicjatywy gospodarczej dla rozpoczynających działal­ność na własny rachunek. Start przedsiębiorstw mógłby praktycznie odby­wać się jako działalność nierejestrowana.

 4. Radykalne zmniejszenie obciążeń z tytułu podatku dochodowego.

 5. Równomierne rozkładania się bogactwa wśród obywateli, deproletaryza­cja.

 6. Doprowadzenie do sytuacji, w której walka o poziom płacy minimalnej bę­dzie w interesie przedsiębiorców i załóg pracowniczych a nie partii populi­stycznych.

 7. Praktyczne uszczelnienie systemu podatkowego poprzez konieczność prowadzenia przez przedsiębiorców otwartej księgowości (open book ma­nagement) dla celów wewnętrznych.

 8. Nakłaniania przedsiębiorców do budowy planów własności pracowniczej (stworzenie możliwości dla optymalizacji podatkowej na kontrolowanych przez państwo zasadach) ,

 9. Stymulacja kształtowania się gospodarki strukturalnie innowacyjnej, w któ­rej przedsiębiorstwa reagowałyby na potrzeby rynku całym swym organi­zmem a nie tylko przy pomocy swych wyspecjalizowanych służb.

 10. Zapobieganie zorganizowanym atakom na polski system podatkowy cze­go przykładem jest tzw. „luksemburska optymalizacja podatkowa”, na któ­rej Polska traci ponad 20 mld zł wpływów podatkowych rocznie. Wspar­ciem dywidendą produkcyjną byłyby objęte tylko przedsiębiorstwa zareje­strowane w Polsce i tu mające swoje centra zarządcze.

 

Słabe strony

Szanse

 

Zagrożenia

 

 

KOMENTARZE

 • @Autor
  A RP istniał bez podatków i była potęgą .
  Więc można.
  Dlatego te rozważania uważam za niecelowe.
  Ale o alternatywnych sposobach finansowania struktur społecznych mogę porozmawiać.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:00:09
  "...A RP istniał bez podatków i była potęgą..." - kiedy?
 • @nikander 16:03:12
  Aktualnie:
  "...Brytyjski kanclerz skarbu Philip Hammond przedstawił główne założenia przyszłorocznego budżetu Zjednoczonego Królestwa. Polskich pracowników oraz przedsiębiorców działających na Wyspach z pewnością ucieszy informacja, że kwota wolna od podatku w Anglii w nowym roku podatkowym będzie o 350 funtów wyższa niż obecnie – i wyniesie dokładnie 11 850 funtów, czyli około 57 tys. złotych..."
 • @nikander 16:03:12
  XV ,XVI w., XVII jeszcze też.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:35:23
  Pan oszukuje. Przywileje królewskie dotyczyły skarbca królewskiego. Do skarbca publicznego podatki płynęły, tylko musiały być uchwalane.
 • @miarka 17:34:16
  Witam.
  Raport ustaleń po Sejmiku w Niemcach pod Lublinem można znaleźć tutaj: https://www.dropbox.com/s/u2ipvlo8hl6aii5/PDG%20-%20raport%20Niemce%2017%20listopada%202018r%20.pdf?dl=0 Będzie drukowany i kolportowany.
  Pozdrawiam serdecznie.
 • @ Autor
  "Podatki trzeba płacić..."

  Nie zgadzam się.
  Podatek ma być jeden, a nie żadna liczba mnoga. Wtedy powinno się płacić. A teraz trzeba kombinować/optymalizować/odliczać/zwracać/ulgować/regulować/interpretować/odwoływać się.

  Jestem zdania, że jeśli państwo nie potrafi się utrzymać z 20% (co i tak jest już bardzo wysoką wartością, w normalnych warunkach nieakceptowalną - bo teraz to byłby postęp) to powinno się rozwiązać/upaść i więcej już nie gnębić swoich obywateli.

  Oczywiście 5*

  Ukłony
 • @Jasiek 18:39:01
  Jest problem, który nas zadziwia: Dlaczego Polacy nie buntują się przeciwko nadmiernemu fiskalizmowi? https://politykapolska.eu/2018/12/21/dlaczego-polacy-nie-buntuja-sie-przeciwko-nadmiernemu-fiskalizmowi/
  Kiedyś muszą powiedzieć: dość! A na początek zmiany kosmetyczne.

  Pozdrawiam
 • @Jasiek 18:39:01
  Też tak sądzę. Za dużo tego państwa i stąd nawet 20% nie wystarcza.

  Podatki powinny być płacone od zysków, a nie od pracy rąk własnych. Tak było kiedyś w Stanach, które wtedy miały się całkiem dobrze.
  Chłopi pańszczyźniani mieli lepiej niż dzisiejsi podatnicy-niewolnicy.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:35:23
  O rzesz, orzeszku!
  A świętopietrze, czopowe, kwarta i hiberna?
  Braki w wykształceniu, czy może skleroza?

  pOZDRAWIAM niePOPRAWNIE niePOLITYCZNIE

  Tuz z Talii
 • @Lotna 18:50:49
  "Chłopi pańszczyźniani mieli lepiej niż dzisiejsi podatnicy-niewolnicy."

  Warto o tym pamiętać.

  IV RP już za bardzo kojarzy się z socjalistyczno usraelskim ugrupowaniem, więc czas na V, gdzie wszystko będzie stało na nogach, a nie na głowie.

  Całuję rączki

  @----->>>>>>>>>>>>>>-------------------
 • @Jasiek 06:18:12
  Jasiek jak coś twierdzisz to powinieneś uzasadnić to przykładami.
  Inaczej tekst jest pusty bez treści...
  Postawić na nogach zamiast na głowie ? co to znaczy ? NIC.
  "Chłopi pańszczyźniani mieli lepiej niż dzisiejsi podatnicy-niewolnicy." co to znaczy ? NIC bez uzasadnienia..

  Jak jest teza to musi być dowód.... bo sama teza to żadna "mądrość"..
 • VAT to najwięiksza zdrada Narodowa.
  Podatek VAT był pomyślany od początku by opodatkować Polskie podmioty (kooperantów) a te podatki przekazać podmiotowi który wywoził z Polski Polskie produkty.

  To wprost gigantyczna promocja zagranicznych montowni lokalizowanych w Polsce.// głównie Niemieckich.
  Ja myślę że Polska przez te 30 lat zdrady Narodowej solidaruchów utrzymywała wysoki poziom życia w Niemczech.
  W tym trybie z polski legalnie wyprowadzano setki miliardów dolarów.

  Dopiero masowe karuzele VATowskie wykorzystujące ten sam mechanizm zwróciły na ten problem uwagę.

  Jest symptomatyczne że PIS walczy z karuzelami ale nie zająknie się na temat udziały Państwa w ograbianiu Narodu Polskiego (zwrot VAT dla zagranicznych koncernów wywożących z Polski swoją produkcję)
  Ten mechanizm ustanowiony przez solidaruchów to akt gigantycznej zdrady Narodowej.

  To też tłumaczy dlaczego PO chowało pod dywan karuzele VATowskie...
  bo ich ujawnienie i zwalczania natychmiast prowadziło by do ujawnienia
  tego mechanizmu w stosunku do zagranicznych koncernów głównie Niemieckich. PO jako opcja Niemiecka nie mogła tego zrobić...

  PIS jako opcja Amerykańska też tego nie robi (w stosunku do koncernów)

  Grabieżcą już nie wystarcza tania siła robocza gdzie mają zysk na poziomie razy 3-4 w stosunku do ich zachodniej siły roboczej ...
  ale jeszcze kazali sobie płacić 20% VAT od wartości produkcji w Polsce...

  To się w głowie normalnego człowieka nie mieści...

  Twórcy tego systemu w Polsce powinni wisieć za zdradę Narodową.
  Na tym tle oczywistym staje się dlaczego gdy tylko zdrajcy przejęli władzę w Polsce (za sprawą solidaruchów oraz KK z JPII na czele) natychmiast zniesiono karę śmierci...bali się tej kary bo wiedzieli co robią.


  .
 • @Oscar 08:18:07
  .. kontynuując...
  a do tego jeszcze manipulacje cenami podzespołów z importu prowadzące do wyzerowania podatku od zysków.

  czyli

  - siła robocza tańsza 2-4 razy
  - podatek VAT od produkcji w Polsce jako systemowa "darowizna" rządu
  Polskiego dla koncernów.
  - zerowy podatek dochodowy jako wynik manipulacji cenami
  importowanych podzespołów.

  Ludzie to przecież niewyobrażalna skala grabieży gospodarczej i to zaprojektowana przez rządy solidaruchów.

  A tylko segment "eksportu" którym ten rządy zdrady narodowej się chwalą w statystykach.

  A jest też cały segment importu zachodu i praktycznie oddanie całego Polskiego rynku zagranicznym producentom..
  To wprost import bezrobocia.. i mordowanie Polskich firm..
  A jest jeszcze rolnictwo z jego ograniczeniami produkcji (kwoty rozmaite).
  A jest jeszcze wyprzedaż dochodowych Polskich działów gospodarki jak bankowość, rynek ubezpieczeń, energetyka, dostawy wody, przetwórstwo żywności, dystrybucja żywności i handel wielkoskalowy (hipermarkety), budownictwo, przemysł zbrojeniowy...,

  I wiele wiele innych...dziedzin gospodarki.. które już nie dla Polski pracują ale dla wrogiej Polsce zagranicy...

  A wszystko to zawdzięczamy solidaruchom oraz KK z JPII na czele.
 • Punktacja pod artykułem
  4.6 punktu na 10 głosów.
  wygląda na to że 1xjedynka i 9x piątka.
  Artykuł jest o systemowym okradaniu Polski na masową skalę poprzez VAT.

  Tak się zastanawiam kim może być osoba która taki artykuł ocenia na "1"
  Przecież taka ocena to życzenie Polsce by dalej była okradana...(to sprzeciw przeciw sprzeciwowi wobec tego okradania Polski i Narodu Polskiego).

  Kim może być taki człowiek...
  albo idiota który nie rozumie powagi artykułu
  albo...nie idiota który rozumie powagą artykuł ale jest za okradaniem Polski.

  Dobrze by był wiedzieć kto (jaki NIK) jest za okradaniem Polski
  bo idiotę to sami poznamy po jego wpisach...
 • @wiedzajestwksiążkach 00:54:28
  Ale to była inna konstrukcja poboru.

  Tak np. dochody królewskie nie były związane z podatkiem, a wynikały z dochodu królewszczyzn.
  Podobnie - wiele instytucji było utrzymywanych z dochodów za jakąś tam działalność.
  Czyli nie było stałego pobierania należności (podatkowych), a składka uchwalana na jakiś cel - choćby wojnę.

  Podatek jest wtedy, gdy jest ZAWSZE płacony, a gdy zbiórka jest okazjonalna - to inny typ poboru na rzecz wspólnoty.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:14:06
  "Podobnie - wiele instytucji było utrzymywanych z dochodów za jakąś tam działalność."
  Człowieku! Ty się sam czasami czytasz?

  "Podatek jest wtedy, gdy jest ZAWSZE płacony, a gdy zbiórka jest okazjonalna - to inny typ poboru na rzecz wspólnoty."

  Dziś nazwali to VAT. I zawsze, i okazjonalnie.

  P.S. Paradoks sraczki. Znasz?

  TzT.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031